top of page
Strip-1.png
Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”)

 

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2021 r.

 

Należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego przed kliknięciem przycisku „Zgadzam się”, pobraniem lub użytkowaniem gry Fishing: North Atlantic.

 

Interpretacja i Definicje

 

Interpretacja

Słowa rozpoczynające się dużą literą mają znaczenie zgodne z poniższymi postanowieniami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.


Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego:


Umowa oznacza niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego, która stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Firmą w sprawie korzystania z Aplikacji.
Aplikacja oznacza dostarczony przez Firmę i pobrany przez Użytkownika na Urządzenie program komputerowy, noszący nazwę Fishing: North Atlantic & Fishing: Barents Sea.
Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My” lub „Nasz”) to Misc Games AS, której siedziba mieści się pod adresem Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes, Norwegia.
Treści oznaczają takie treści jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być publikowane, przesyłane, dołączane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkownika, niezależnie od formy tych treści.
Kraj oznacza: Norwegię
Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Aplikacji, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy, konsola Xbox One i Xbox Series X, systemy PlayStation4™, PlayStation5™ i Nintendo Switch.
Usługi podmiotów zewnętrznych oznaczają wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty) dostarczane przez podmioty zewnętrzne, które można wyświetlać lub udostępniać za pośrednictwem Aplikacji albo do niej dołączać.
Użytkownik oznacza, w zależności od sytuacji, osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Aplikacji lub korzystającą z niej bądź firmę lub inną osobę prawną, w której imieniu taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Aplikacji lub korzysta z niej.


Potwierdzenie

Poprzez naciśnięcie przycisku „Zgadzam się”, pobranie Aplikacji lub korzystanie z niej Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej Umowy, nie powinien naciskać przycisku „Zgadzam się”, pobierać Aplikacji ani z niej korzystać.


Niniejsza Umowa jest obowiązującym Użytkownika i Firmę dokumentem prawnym, który określa zasady korzystania przez Użytkownika z Aplikacji udostępnionej Użytkownikowi przez Firmę.


Aplikacja nie jest sprzedawana, lecz udostępniana Użytkownikowi przez Firmę na zasadzie licencji uprawniającej do korzystania z niej ściśle według postanowień niniejszej Umowy.


Licencja

 

Zakres licencji

Firma udziela Użytkownikowi odwoływalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji na pobranie, instalację i użytkowanie Aplikacji ściśle według postanowień niniejszej Umowy.


Licencja udzielana Użytkownikowi przez Firmę jest ograniczona wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy.


Ograniczenia licencyjne

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie samemu oraz innym pozwalał:


•    Licencjonować, sprzedawać, wypożyczać, przekazywać do dyspozycji, cedować, rozpowszechniać, transmitować, hostować, outsource'ować, ujawniać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Aplikacji do celów komercyjnych ani udostępniać jej osobom trzecim.
•    Kopiować ani używać Aplikacji do celów innych niż te, na które zezwala powyższy paragraf „Licencja”.
•    Modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, dekodować, dekompilować ani przeprowadzać programowania odwrotnego jakiejkolwiek części Aplikacji.
•    Usuwać, zmieniać lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) należących do Firmy lub jej podmiotów zależnych, partnerów, dostawców lub licencjodawców Aplikacji.


Własność intelektualna


Aplikacja, włączając w to bez ograniczeń wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej, jest i pozostanie wyłączną własnością Firmy.


Firma nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania ani do ochrony Użytkownika w związku z jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich spowodowanymi przez Aplikację lub z nią związanymi. W zakresie, w jakim Firma jest zobowiązana do zapewnienia odszkodowania na mocy obowiązującego prawa, Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie dochodzenia, obronę, zawarcie ugody i zaspokojenie ewentualnych roszczeń wynikających z twierdzenia, że Aplikacja lub korzystanie z niej przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej stron trzecich.


Sugestie Użytkownika


Wszelkie przekazywane Firmie przez Użytkownika opinie, komentarze, pomysły, ulepszenia lub sugestie dotyczące Aplikacji pozostają wyłączną własnością Firmy.


Firma będzie mogła swobodnie wykorzystywać, kopiować, modyfikować, publikować lub rozpowszechniać Sugestie w dowolnym celu i w dowolny sposób, bez podawania informacji o Użytkowniku ani wypłacania mu jakiegokolwiek wynagrodzenia.


Modyfikacje wprowadzane w Aplikacji


Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania Aplikacji, do zawieszania lub zakończenia, czasowo lub na stałe, funkcjonowania Aplikacji lub jakiejkolwiek połączonej z nią usługi, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia, oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika.


Aktualizacje Aplikacji

Firma może od czasu do czasu udostępniać ulepszenia lub poprawki dotyczące funkcji lub właściwości Aplikacji, które mogą obejmować łatki, poprawki błędów, aktualizacje, uaktualnienia i inne modyfikacje.


Aktualizacje mogą modyfikować lub usuwać pewne funkcje lub właściwości Aplikacji. Użytkownik akceptuje, że Firma nie ma obowiązku (i) dostarczania Użytkownikowi jakichkolwiek Aktualizacji ani (ii) dalszego zapewniania lub dodawania jakichkolwiek konkretnych funkcji lub właściwości Aplikacji.


Użytkownik zgadza się również na to, że wszystkie aktualizacje lub inne modyfikacje będą (i) uznawane za integralną część Aplikacji oraz (ii) będą podlegać postanowieniom niniejszej Umowy.


Obsługa techniczna i wsparcie

Firma nie zapewnia obsługi technicznej ani wsparcia dotyczącego pobierania i użytkowania Aplikacji. W zakresie, w jakim obsługa techniczna lub wsparcie są wymagane przez obowiązujące prawo, Firma będzie zobowiązana do zapewnienia takiej obsługi lub wsparcia.


Usługi podmiotów zewnętrznych


Aplikacja może wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści podmiotów zewnętrznych (w tym dane, informacje, aplikacje i inne usługi produktowe) lub zawierać odnośniki do stron internetowych lub usług podmiotów zewnętrznych.


Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi podmiotów zewnętrznych, w tym za to, czy są one prawidłowe, kompletne, terminowe, aktualne, zgodne z prawem autorskim, legalne, zgodne z dobrymi obyczajami, o odpowiedniej jakości ani czy spełniają jakiekolwiek inne kryteria. Firma nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób lub podmiotów za jakiekolwiek Usługi podmiotów zewnętrznych.


Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik musi przestrzegać odnośnych Regulaminów określonych przez podmioty zewnętrzne. Usługi podmiotów zewnętrznych i prowadzące do nich odnośniki są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla Użytkownika, a Użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z Regulaminami określonymi przez takie podmioty zewnętrzne.


Polityka prywatności


Firma gromadzi, przechowuje, obsługuje i udostępnia informacje o Użytkowniku zgodnie z naszą Polityką prywatności: https://www.miscgames.com/privacy-policy


Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik potwierdza, że niniejszym wyraża zgodę na postanowienia naszej Polityki prywatności.


Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy


Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub Firmę. Firma może, według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub bez powodu, zawiesić lub rozwiązać niniejszą Umowę po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadamiania.


Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia ze strony Firmy, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik może również rozwiązać niniejszą Umowę poprzez usunięcie Aplikacji i wszystkich jej kopii ze swojego Urządzenia lub komputera.


Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć wszystkie jej kopie ze swojego Urządzenia.


Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ogranicza żadnych praw Firmy ani środków prawnych przysługujących jej na mocy przepisów prawa lub na zasadzie słuszności, jeśli dojdzie do naruszenia przez Użytkownika (w okresie obowiązywania niniejszej Umowy) któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.


Pokrywanie roszczeń


Użytkownik wyraża zgodę na pokrywanie roszczeń i chronienie Firmy oraz jej podmiotów nadrzędnych, zależnych i stowarzyszonych, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców (jeśli istnieją) przed wszelkimi roszczeniami i żądaniami, w tym dotyczącymi pokrycia uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, które wynikają z: (a) korzystania przez Użytkownika z Aplikacji; (b) naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy lub dowolnego prawa bądź przepisu; lub (c) naruszenia przez Użytkownika dowolnego prawa strony trzeciej.


Brak gwarancji


Aplikacja jest udostępniana Użytkownikowi „W STANIE, W JAKIM JEST” i „W STANIE, W JAKIM JEST DOSTĘPNA” oraz ze wszystkimi wadami i usterkami, bez jakiejkolwiek gwarancji. Firma, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, jednoznacznie zrzeka się wszelkich gwarancji wyrażonych bezpośrednio, dorozumianych, określonych przepisami prawa lub w inny sposób, w odniesieniu do Aplikacji, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, sposobu działania, zwyczajów lub praktyk handlowych. Bez ograniczania powyższego postanowienia Firma nie udziela żadnej gwarancji i nie podejmuje żadnych zobowiązań oraz nie składa żadnych deklaracji, że Aplikacja spełni wymagania Użytkownika, że osiągnie zamierzone rezultaty, że będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, innymi aplikacjami, systemami lub usługami, że będzie działać bez zakłóceń, że spełni standardy wydajności lub niezawodności, że będzie wolna od błędów lub że jakiekolwiek błędy lub wady mogą być lub zostaną naprawione.


Bez ograniczania powyższego postanowienia Firma ani żaden z jej dostawców nie składa żadnego zobowiązania ani nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej: (i) co do działania lub dostępności Aplikacji lub zawartych w niej informacji, treści i materiałów lub produktów; (ii) że Aplikacja będzie funkcjonować nieprzerwanie lub bezbłędnie; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji; lub (iv) że Aplikacja, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu będą wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych elementów.
Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub na ograniczanie przysługujących konsumentom praw ustawowych, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym paragrafie 11 będą miały zastosowanie w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim na mocy przepisów prawa obowiązuje jakaś gwarancja, która nie może zostać uchylona, Firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za taką gwarancję.


Ograniczenie odpowiedzialności

 

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie może ponieść Użytkownik, całkowita odpowiedzialność Firmy i każdego z jej dostawców wynikająca z postanowień niniejszej Umowy oraz jedyny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w związku z powyższymi szkodami ogranicza się do wysokości kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za Aplikację lub za pośrednictwem Aplikacji.


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Firma ani jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne, pośrednie lub wtórne (w tym, ale nie wyłącznie, za szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerw w działalności, obrażeń ciała, naruszenia prawa do prywatności, które to szkody powstały w wyniku lub w jakikolwiek sposób są związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Aplikacji, oprogramowania lub sprzętu podmiotów zewnętrznych wykorzystywanego wraz z Aplikacją lub w inny sposób pozostającego w związku z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy), nawet jeśli Firma lub jej dostawcy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek prawny nie spełni swojego podstawowego celu.


Niektóre państwa lub systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika.


Rozdzielność postanowień Umowy i Zrzeczenie się praw

 

Rozdzielność postanowień Umowy

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie takie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, natomiast pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

 

Zrzeczenie się praw

Z wyjątkiem niniejszych postanowień, nieskorzystanie z prawa lub brak żądania wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy nie wpływa na możliwość skorzystania przez stronę z takiego prawa lub żądania wykonania takiego zobowiązania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu jednego naruszenia nie stanowi zrzeczenia się prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.


Reklamacje dotyczące produktu

 

Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Aplikacji.

 

Zgodność z przepisami prawa obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych

 

Użytkownik oświadcza i potwierdza, że (i) nie przebywa w kraju, który jest objęty embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm” oraz że (ii) nie figuruje na żadnej sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami.

 

Zmiany do niniejszej umowy

 

Firma zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania lub zastąpienia niniejszej Umowy w dowolnym czasie, według własnego uznania. Jeśli zmiana będzie istotna, przed wejściem w życie nowych postanowień powiadomimy o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Określenie, co stanowi istotną zmianę, będzie zależało od wyłącznego uznania Firmy.

 

Kontynuując uzyskiwanie dostępu do Aplikacji lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych postanowień. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowych warunków, utraci prawo do korzystania z Aplikacji.

 

Prawo właściwe

 

Niniejsza Umowa oraz korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji podlegają przepisom prawa obowiązującego w Kraju, z wyłączeniem jego postanowień dotyczących konfliktów przepisów prawnych. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

 

Całość porozumienia

 

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Firmą dotyczącego korzystania z Aplikacji i zastępuje wszelkie obowiązujące poprzednio i obecnie pisemne lub ustne porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Firmą.

 

Użytkownik może być zobowiązany do przestrzegania dodatkowych postanowień obowiązujących w wypadku użytkowania lub zakupu innych usług Firmy, które Firma przekaże Użytkownikowi w momencie takiego użytkowania lub zakupu.

 

Kontakt z nami

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy można się z nami skontaktować:

 

wysyłając wiadomość e-mail pod adres info@miscgames.no
odwiedzając tę stronę na naszej witrynie internetowej: http://support.miscgames.no/support/home
 

bottom of page